Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na výrobky, zakúpené Kupujúcim v prevádzkarni Predávajúceho, u určenej osoby alebo prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho www.q-parts.sk

 

 1. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Predávajúceho aj Kupujúceho.

 

 1. Týmto Reklamačným poriadkom Predávajúci informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v  prevádzkarni Predávajúceho a je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho 

 

 1. Zaplatením ceny za tovar (pri nákupe v prevádzkarni Predávajúceho) a odoslaním objednávky s povinnosťou platby (pri nákupe prostredníctvom e-shopu Predávajúceho) Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom.

 

9.1.   Výklad pojmov

 

Predávajúcim  je  obchodná spoločnosť AMSA s.r.o, so sídlom Višňová 1, 83101 Bratislava, IČO:45575207, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 66270/B    (ďalej len „Predávajúci“).

 

Kupujúcim  je fyzická osoba (Spotrebiteľ), fyzická osoba (Podnikateľ) alebo právnická osoba (Podnikateľ), ktorá uzavrela s Predávajúcim kúpnu zmluvu a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Kupujúci“).

 

Spotrebiteľom je Kupujúci -  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.

 

Podnikateľom je:

 

 • Kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • Kupujúci – fyzická osoba alebo Kupujúci – právnická osoba , ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Reklamáciou je uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady zakúpeného tovaru.

 

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2.  výmenou tovaru,
 3.  vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomná výzva na prevzatie plnenia,
 6.  alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

Odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv

 

Určenou osobou je osoba, oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 

9.2.    Zodpovednosť za vady

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby.

 

2.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho súčastí a príslušenstva) spôsobené používaním.

 

3.Kratšia životnosť tovaru nie je vadou  tovaru a nie je možné ju reklamovať.

 

4.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho Kupujúcim zaniká:

 

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu (ak bol Kupujúcemu vydaný) alebo záručného listu (ak bol Kupujúcemu vydaný), príslušenstva tovaru alebo dokumentácie tovaru (ak bola Kupujúcemu odovzdaná),
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru, spôsobeným Kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 

 1. Vady musí Kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu (§ 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka), inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady.

 

 1. Pri uplatnení zodpovednosti za vady (reklamácia) je potrebné, aby Kupujúci doložil predávajúcemu:

 

 1. reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
 2. doklad o kúpe,
 3. záručný list (ak bol Kupujúcemu vydaný),
 4. návod na použitie tovaru (ak bol Kupujúcemu vydaný),
 5. ďalšiu dokumentáciu, súvisiacu s výrobkom (ak bola Kupujúcemu odovzdaná).

 

 

9.3.  Reklamácia uplatnená Kupujúcim – Spotrebiteľom

 

 1. Ak je reklamácia uplatnená Spotrebiteľom, na reklamačné konanie sa vzťahuje zákon                       č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

 1. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 

 1. osobne v prevádzkarni Predávajúceho na Kopčianskej 20/D, 851 01 Bratislava
 2. poštovou zásielkou, doručenou na  adresu AMSA s.r.o., Kopčianska 20/D , 85101 Bratislava
 3. u určenej osoby.


 

 1. Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste k zakúpenému tovaru. Na požiadanie Spotrebiteľa, Predávajúci Spotrebiteľovi zoznam určených osôb sprístupní (ústne, v prevádzkarni Predávajúceho alebo písomne).


 
 

Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie.

 

 1. Spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie poštovou zásielkou, a pri uplatnení reklamácie u určenej osoby využiť formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je dostupný na webovej stránke Predávajúceho www.q-parts.ska zároveň je neoddeliteľnou súčasťou tohto Reklamačného poriadku.

 

Na požiadanie Spotrebiteľa poskytne Predávajúci Spotrebiteľovi formulár na uplatnenie reklamácie v prevádzkarni Predávajúceho, prípadne Spotrebiteľovi formulár zašle (prostredníctvom e-mailu alebo listovou zásielkou).

 

Ak Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie poštovou zásielkou alebo u určenej osoby formulár na uplatnenie reklamácie nevyužije, je potrebné, aby pri uplatnení reklamácie uviedol údaje:

 1. identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul),
 2. adresu, na ktorú môže Predávajúci Spotrebiteľovi zasielať písomnosti, súvisiace s vybavením reklamácie, prípadne opravený reklamovaný tovar,
 3. tel. číslo, e-mail,
 4. druh a typ tovaru,
 5. výrobné číslo (ak je dostupné),
 6. číslo dokladu o kúpe, prípadne číslo záručného listu,
 7. popis závady.

 

 1. Tovar, zaslaný v rámci reklamačného konania na dobierku, Predávajúci nepreberá.

 

 1. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu na tovar, ktorý Predávajúcemu alebo Určenej osobe nie je možné doručiť (napr. z dôvodu jeho pevného zabudovania do iného tovaru), Spotrebiteľ o tejto skutočnosti informuje Predávajúceho alebo Určenú osobu pri uplatnení reklamácie. Predávajúci alebo Určená osoba následne zabezpečí vykonanie ohliadky tovaru osobou, ktorá Spotrebiteľovi vydá o ohliadke písomné potvrdenie. Spotrebiteľ sa zaväzuje, že umožní osobe poverenej predávajúcim vykonať ohliadku tovaru a doručí Predávajúcemu všetky prístupové heslá, kódy a pod., ktoré sú nevyhnutné k riadnemu posúdeniu reklamovaného tovaru.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv, uvedených v bodoch 7 až 10 uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 1. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom, nasledujúcom po dni, keď si Spotrebiteľ reklamáciu uplatnil ( § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka) niektorým zo spôsobov podľa bodu 2 a súčasne predložil Predávajúcemu, prípadne Určenej osobe všetky údaje, uvedené v bode 4. a v bode 6., ktoré sú potrebné k riadnemu vybaveniu reklamácie.

 

 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí Spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady, vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov okrem prípadov, ak je na predávanom tovaru, jeho obale či návode na použitie stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

 1. Počas reklamačného konania záručná doba neplynie.

 

 1. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci.  V prípade výmeny tovaru vyznačí Predávajúci Kupujúcemu túto skutočnosť v reklamačnom lístku, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Reklamáciu nového tovaru bude Kupujúci uplatňovať na základe tohto dokladu a pôvodného dodacieho listu.

 

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

V prípade, ak Kupujúci – Spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo ak sa Kupujúci – Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo, alebo na žiadosť neodpovie do 30 dní od jen odoslania, má Kupujúci – Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu s Predávajúcim podľa § 12 zákona č. 391/2015    Z. z. o alternatívnom riešená spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava (adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p.29, 827 99  Bratislava, www.soi.sk), alebo iná príslušná právnická osoba, zapísaná v Zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, na ktorý sa s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu obráti.

Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov online (RSO), ktorá je dostupná na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=Sk.

Náklady, spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľského sporu znáša každá zo strán sporu samostatne, bez možnosti ich náhrady.

9.4.      Reklamácia uplatnená Kupujúcim – Podnikateľom

 

 1. Na reklamáciu, uplatnenú Kupujúcim – Podnikateľom sa primerane vzťahuje postup, uvedený v bode 1.3. s výnimkou podmienok, uvedených v bodoch 1.3.11., 1.3.12.,1.3.15.,1.3.16. a 1.3.20. a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

 1. Reklamáciu, uplatnenú Kupujúcim – Podnikateľom vybaví Predávajúci v lehote do 60 dní odo dňa jej uplatnenia.

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.01.2019